Namena

Pan Ratox MM je biocidni proizvod za opštu i profesionalnu upotrebu u obliku vrećica sa pastom za suzbijanje pacova i miševa. Proizvod je namenjen za upotrebu u javnim objektima i objektima javnog zdravlja, farmama, domaćinstvima i industrijskim objektima. Proizvod se može koristi i na otvorenom prostoru oko objekata.

Uputstvo za upotrebu

Pan Ratox MM se koristi izlaganjem u providnim kesicama u koje je spakovan, bez otvaranja kesica. Proizvod se isključivo koristi izlaganjem u deratizacionim kutijama - nikada ne postavljati proizvod van deratizacionih kutija u rasutom stanju. Za postavljanje mamka u deratizacione kutije koristiti zaštitne rukavice, plastičnu kašiku ili sličan alat.

Suzbijanje pacova

Proizvod koristiti izlaganjem u deratizacionim kutijama unutar objekta, i na otvorenom prostoru oko objekta. Mamak treba postaviti na više mesta, upotrebom 10 vrećica mamka (100g priozvoda). Postaviti jednu deratizacionu kutiju na 50m2 površine prostorije, a prilikom upotrebe u podrumskim prostorijama (uskim prolazima) na svakin 10-12 metara. Deratizacione kutije sa mamcem postavljati na skrivena mesta, i mesta na kojima ima izmeta glodara - gde se glodari kreću. Kutije sa mamkom treba proveriti 5 do 7 dana nakon početka primene, i bar jednom nedeljno nakon toga. Kutije sa mamkom napuniti prema potrebi. Ukoliko je mamak u kutijama pokvašen ili zaprljan (na primer atmosferskim padavinama ili drugom prljavštinom), takav mamak u kutijama treba zameniti novim, čistim mamkom.

Suzbijanje miševa

Proizvod korisiti unutar objekata, izlaganjem u deratizacionim kutijama. Mamak treba postaviti u nekoliko individualnih porcija, svaka po 1-2 vrećice sa mamkom (10-20g proizvoda). Deratizacione kutije sa mamkom postavljati na međusobnoj razdaljini do 5 metara. Kutije sa mamkom treba proveriti 2 do 3 dana nakon početka primene, i bar jednom nedeljno nakon toga. Pogledati da li je mamak prihvaćen od strane glodara, i jesu li kutije sa mamkom netaknute. Kutije s mamkom napuniti prema potrebi. Ukoliko je mamak u kutijama pokvašen ili zaprljan , takav mamak u kutijama treba zameniti novim, čistim mamkom.

Najbolji rezultati u uništavanju glodara postižu se ako se mamci postavljaju na mestima u blizini legla, na mestima gde se glodari hrane i na mestima gde se njihova aktivnost najviše primećuje. Glodari se najradije hrane u zaklonjenim za njih poznatim mestima. U protivnom uzimanje postavljenih mamaka može uslediti tek nakon 1-3 dana. Kutije sa mamkom treba postavljati na površine koje nisu izložene poplavama i atmosferskim uslovima (kiša, sneg). Uginule glodare i nepojedeni mamak odlagati u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti.

Mere zaštite

Upotreba zaštitnih rukavica. Za vreme postavljanja mamka zabranjeno je jesti, piti i pušiti. Posle rada, ruke oprati sapunom i umiti lice.

Deci, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama (posebno svinjama i živini) onemogućiti pristup tretiranom prostoru i pripremljenim mamcima.

Voditi računa da hrana za ljude i životinje, kao i voda za piće u objektu koji se tretira ne dođe u kontakt sa biocidnim proizvodom. Mamce ne treba postavljati u blizini izvorišta, bunara i reka bliže od 20m. Ne koristiti u kanalizaciji i na mestima za odlaganje otpada.

Sastav

Aktivna supstanca u proizvodu – bromadiolon 0,0029%,.

Pakovanje

150g